OHO! SATIEKOT JĒZU, TU ESI TICIS ATBRĪVOTS! UN KAS TĀLĀK?

ОГО! ТЫ ОСВОБОЖДЕН, ВСТРЕТИВ ИИСУСА! ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?


Iedomājies, kāds lielisks brīdis, Tu tikko piedzīvoji Jēzu! Viņš nekad Tevi neatstās un nepametīs, kā arī Viņš ir gatavs Tev atklāt Dieva brīnišķīgo plānu Tavai dzīvei. Nākamais svarīgais solis ir atrast draudzi, kuru regulāri apmeklēt, lai Tu varētu būt daļa no mīlestības pilnas kopienas. Kā spuldzei ir svarīgi būt pieslēgtai kontaktligzdai, lai tā spīdētu, tā arī Tev ir svarīgi pieslēgties draudzei, kurā Dieva Vārds kļūst dzīvs Tevī. Draudze nav kāda veca un garlaicīga vieta, kurā ir jāsēž un jānodzied pāris dzies- mas. Tā ir vieta, kur sastapt Dievu, satikt līdzīgi domājošus cilvēkus un vissvarīgāk – piedzīvo Jēzu arvien vairāk.

Lietas, kurām pievērst uzmanību, meklējot draudzi:
• Vieta, kuru jau apmeklē kāds no Tavas ģimenes vai draugiem. • Pielūgšana, kura ir brīva un ļauj Tev piedzīvot Dievu. • Vieta, kur sirdī jūties kā mājās. Seko savai sirdij un Tu zināsi, kura ir Tava īstā vieta! • Cilvēki ir draudzīgi un iedrošina Tevi augt kā kristietim.

Apmeklē sekojošo saiti, kurā atradīsi sarakstu ar draudzēm, kuras mēs pazīstam www.nuaa.lv/#church_list1

Вау! Какое прекрасное событие - только что ты встретился с Иисусом. Он никогда не оставит и не предаст тебя. Он готов показать тебе удивительный Божий план для твоей жизни. Следующий важнейший шаг - найти для себя поместную церковь, таким образом ты станешь частью любящего сообщества. Подобно тому, как лампочка нуждается в электричестве, чтобы сиять - важно, чтобы мы были подключены к церкви, в которой в нас оживает слово Бога. Церковь - это не какое-то старое, скучное место, где мы садимся и поем несколько песен. Церковь - это место, где мы встречаемся с Богом вместе с единомышленниками, а самое главное узнаем больше об Иисусе.

Несколько важных факторов при выборе церкви:
• Возможно, твои родственники или друзья посещают какое-то собрание. Ты можешь пойти с ними. • В церкви поклонение бесплатное и позволяет тебе встретиться с Богом • Это место, в котором твое сердце чувствует себя дома. Чтобы понять, твое ли это место, прислушайся к своему сердцу! • В этой церкви дружелюбные люди и они вдохновляют тебя расти как христианину.

Пройдя по ссылке ниже, ты сможешь ознакомиться со списком церквей, которые мы знаем и которым доверяем: www.nuaa.lv/#church_list2


Kad Tu pieņēmi Jēzu par savu Kungu, Tu piedzimi no augšienes. Tu ienāci Dieva ģimenē un atstāji savu veco dzīvi aiz muguras. Kad Dievs skatās uz Tavu dzīvi, Viņš vairs neredz Tavus grēkus un pagātni. Tas nozīmē, ja pagājušajā nedēļā Tu izdarīji kaut ko briesmīgu, tas ir pilnībā piedots Jēzus asiņu dēļ. Tu vairs netiec tiesāts savu pagātnes grēku dēļ.

Tu nekad nevarētu atļauties būt taisns Dieva priekšā, bet tagad tas Tev ir pieejams bezmaksas, jo Jēzus pie krusta nomira par Tevi, kad vēl biji grēcinieks.

Jēzus, vismīlošākais, perfektākais un svētākais cilvēks, kurš ir staigājis uz zemes, kļuva par Tavu grēku un kaunu, tika krustā sists Tavā vietā, lai Tu tagad varētu kļūt taisns Dieva priekšā un būtu tikpat brīvs kā Viņš.

RAKSTU VIETAS:

2. KORINTIEŠIEM 5:17 “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.”

GALATIEŠIEM 2:20“Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani.”

2. KORINTIEŠIEM 8:9“Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.”

Когда ты принял Христа , ты родился заново. Ты вошел в Божью семью и оставил свою старую жизнь в прошлом. Когда Бог будет смотреть на твою жизнь, Он больше не будет смотреть на твои грехи и твое прошлое. Вбуквальном смысле, это означает, что если ты совершил что-то ужасное на прошлой неделе, ты обрел полное прощение через Кровь Иисуса Христа. Ты больше не виновен в своих прошлых грехах.

Право стоять рядом с Богом - это то, что мы раннее не могли себе позволить, но получили бесплатно через смерть Иисуса, который умер за нас на кресте, пока мы были грешниками.

Иисус, самый Любящий, Идеальный и Святой Человек, который когда-либо ходил по земле . Он стал твоим грехом и позором и был распят

КЛЮЧЕВЫЕ МЕСТА ИЗ ПИСАНИЯ:

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 5:17 «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.»

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 2:20«и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 8:9“Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.”


Normāla kristieša dzīve ietver daudz vairāk kā regulāru draudzes apmeklēšanu svētdienas rītos. Tā nozīmē dzīvot dzīvi, kura līdzinās Jēzus dzīvei. Normāla kristieša dzīve ietver slimo dziedināšanu, dēmonu izdzīšanu un pat mirušo augšāmcelšanu. Stāsti, kurus lasām Bībelē attiecas arī uz mums šodien. Jēzus to padarīja skaidru ar vienu paziņojumu. Viņš teica: “Kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs.” (Jāņa 14:12)

Kad Tu pieņem Jēzu savā dzīvē, Tu Viņu pieņem arī savā sirdī. Jēzus dzīvo Tevī un grib dzīvot caur Tevi.

Tā kā Viņš izglāba Tevi, Viņš grib Tevi lietot, lai aicinātu citus sastapt Dievu. Tas pats spēks, kas Jēzu piecēla no mirušajiem, tagad dzīvo arī Tevī un būs arī Tevī redzams. Tas ir spēks, kurš nāk no Svētā Gara, kurš ir Tevī!

Pastāsti kādam, ko Jēzus Tev ir darījis!

RAKSTU VIETAS:

MARKA 16:15-18“Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.”

MATEJA 22:37-40“Bet Jēzus tam sacīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši.”

Нормальная христианская жизнь включает в себя на много больше, чем просто посещение церкви по воскресениям. Нормальная жизнь христианина подразумевает собой жизнь похожую на жизнь Иисуса - исцеление больных, изгнание бесов и даже воскрешения из мертвых. Истории, которые мы читаем в Библи имеют силу и сегодня. Иисус ясно дал понять это следующим заявлением: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.» (от Иоанна 14:12)

Ты принял Иисуса в свою жизнь - это значит, что Он стал хозяином твоего сердца. Иисус живет внутри тебя и желает жить через тебя. ОН СПАС ТЕБЯ и теперь хочет использовать для того, чтобы и другие встретились с Ним. Таже Сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых теперь живет и будет проявляться в Тебе. Это Сила Духа Святого. Расскажи кому-то, что Иисус сделал для тебя!

КЛЮЧЕВЫЕ МЕСТА ИЗ ПИСАНИЯ:

От Марка 16:15-18 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.

От Матфея 22:37-40 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.


Dievs mūs ir izveidojis tā, ka mums ir nepieciešama kopiena, lai mēs augtu. Mēs Tevi iedrošinām veidot draugu loku no cilvēkiem, kuri Tevi uzmundrinās, pamācīs un atbalstīs Tavās attiecībās ar Jēzu. Ja kāds Tevi atveda uz šo pasākumu vai Tu pazīsti kādu kristieti, sazinies ar šiem cilvēkiem un lūdz, lai tie Tevi pieņem kā mācekli un aizved uz savu draudzi. Bībele māca, ka, esot glābtam, ir svarīgi piedzīvot arī ūdens kristības. Jautā drau- gam, kurš Tevi atveda vai savā jaunajā draudzē, vai ir iespēja tikt kristītam ūdenī.

Бог призвал нас жить в обществе для процветания. Мы хотим вдохновить тебя окружить себя людьми, которые будут ободрять тебя, поддерживать и наставлять тебя в твоих отношениях с Иисусом. Если кто-то привел тебя на это мероприятие, или ты знаешь христианина - направляйся к нему и попроси его учить тебя и взять в свою церковь. Библия учит нас, что как только мы обрели спасение - очень важно принять водное крещение. Спроси у своего друга, который привел тебя на мероприятие, или в своей новой церкви о возможности водного крещения.


Bībele ir grāmata, kura ir pilnībā Dieva iedvesmota. Bībeles lasīšanai ir vitāla nozīme Tavai pieaugšanai. Iedomājies, ja Tavs labākais draugs vai laulātais draugs uzrakstītu Tev mīlestības vēstuli par visu, ko viņi domā par Tevi un vēlās Tev teikt. Bībele ir Dieva vēstule Tev.

Lasot Bībeli, Tu uzzināsi par īpašībām, kuras piemīt Dievam, kā arī par Viņa rakstu-ru. Tu arī ieraudzīsi mācības par to, kā dzīvot kā Jēzum un iegūsi gudrību kā palikt attiecībās ar Dievu, lai vai kas notiktu Tavā dzīvē. Caur Bībeli mēs uzzinām arvien vairāk un vairāk par Dievu.

Mēs Tev iesakām Bībeli sākt lasīt ar Jāņa evaņģēliju, kurš atrodams Jaunajā Derībā. Jāņa evaņģēlijā atradīsi lielisku ieskatu Jēzus dzīvē, mācībās un Viņam piemītošajās rakstura īpašībās.

Jēzus Sevi sauc par Vārdu, kas nācis miesā, kas nozīmē, ka lasot Bībeli, mēs iepazīstam un piedzīvojam Jēzu. Kopumā viss, ko Tu redzi Dieva Vārdā ir Jēzū.

Библия - это книга, которая была написана под Божьим вдохновением. Чтение Библии имеет жизненно важное значение для твоего духовного роста. Представь, что твой лучший друг или любимый человек написал тебе любовное письмо, в котором описал свои чувства к тебе, свои мысли о тебе ивсе, что хотел сказать. Библия - любовное письмо от Отца тебе.

Ты узнаешь об особенностях Бога, а также о Его характере. Ты познакомишься с учением о том, как быть похожим на Иисуса и получишь мудрость о том, как оставаться в хороших взаимоотношениях с Богом, вне зависимости от жизненных обстоятельств. Благодаря Библии у нас есть возможность узнавать Бога все больше.

Мы рекомендуем начать чтение Библии с книги Иоанна (Новый Завет). Эта книга дает большое представление о жизни, учениях и особенностях Иисуса.

Иисус называет себя Словом, сделанным плотью. Это означает, что в момент чтения Слова мы узнаем и прикосаемся к Нему.


Dievs grib uz Tevi runāt, Viņš grib Tev atklāt Savas domas par Tevi. Mēs Tevi iedrošinām pavadīt laiku vienatnē un lūgt Dievam, lai Viņš runā uz Tevi. Ir dažādi veidi, kā Tu vari dzirdēt Dievu. Dažkārt Viņš runā caur Tavām domām, dažkārt caur bildēm, dažkārt caur iespaidiem vai kādu audio ierakstu.

Jēzus mums Jāņa evaņģēlijā 10:27 saka “manas avis dzird Manu balsi”. Attiecību pamatā ir komunikācija. 139. psalmā minēts, ka Dievam par Tevi ir vairāk domu kā smilšu jūras krastā. Dievs grib ar Tevi aprunāties tieši šobrīd. Velti laiku, lai pielūgtu Dievu un lūgtu Viņam padalīties ar Savām domām ar Tevi. Pieraksti vien-kopus visu, ko Viņš saka.

Ir svarīgi, lai Tu Dievam izsaki to, kas ir Tavā sirdi un uzklausi, kas ir Viņa sirdī. Viens no veidiem kā to var darīt ir uzrakstīt Dievam mīlestības vēstuli un pēc tam lūgt, lai Viņš uzraksta Tev atpakaļ. Pieraksti, ko Tu dzirdi. Dieva teikto vienmēr var pārbaudīt Bībelē, Viņš nekad nerunās pretēji Savam Vārdam Bībelē.

Бог желает говорить с тобой, Он желает поделиться с тобой своим мнением о тебе. Мы поощряем тебя проводить время наедине с Богом, вопрошая Его говорить с тобой. Есть много разных способов как Бог может это делать: иногда Он говорит через твои мысли, иногда он показывает видения, ты можешь почувствовать физическое прикосновение, а так же услышать громкий голос.

В книге от Иоанна 10:27, Иисус говорит нам : «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.». Основа отношенией - общение. В 138 Псалме написано, что мысли Бога о нас многочисленнее песка. Бог хочет говорить с тобой прямо сейчас. Удели какое-то время поклонению Богу и попроси Его открыть тебе Его мысли о тебе. Запиши, что Он сказал тебе в журнал.

Это важно для тебя, открыть сейчас свое сердце Богу и прислушаться к Нему. Мы можем предложить тебе написать Богу любовное письмо. Затем попроси дать тебе ответ и запиши, что ты услышал. Когда ты услышишь Божий голос, ты всегда можешь проверить его связь с Библией - Бог никогда не изменит Своему Слову.


Zemāk atrodami ir materiāli, kurus iesakām Tev noskatīties, izlasīt vai noklausīties:

GRĀMATAS
When Heaven Invades Earth Bill Johnson
Supernatural ways of royalty Kris Vallotton
Living a life of fire Reinhard Bonnke
Compassion to Action Chris Overstreet
Destined to Reign Joseph Prince
Basic’s in 21 days Ben Williams
John G. Lake His life, his sermons & his boldness of Faith

MĀCĪBAS, KAS ATRODAMAS YOUTUBE
Becoming Love Dan Mohler
Personal History with God Bill Johnson
HCSKL Dan Mohler
Identity in Christ Todd White
Jesus Culture encounter, Manchester, UK Ben Fitzgerald
Welcome to the family Awakening Europe
Healing on the street Todd White

FILMAS
Finger of God, Furious Love, Father of lights, Holy Ghost, Holy Ghost Reborn

Ниже список материалов, которые мы рекомендуем к просмотру, к прочтению и т.д.:

КНИГИ:
When Heaven Invades Earth Bill Johnson
Supernatural ways of royalty Kris Vallotton
Living a life of fire Reinhard Bonnke
Compassion to Action Chris Overstreet
Destined to Reign Joseph Prince
Basic’s in 21 days Ben Williams
John G. Lake His life, his sermons & his boldness of Faith

УЧЕНИЯ В YOUTUBE, КОТОРЫЕ ТЫ МОГ БЫ НАЙТИ:
Becoming Love Dan Mohler
Personal History with God Bill Johnson
HCSKL Dan Mohler
Identity in Christ Todd White
Jesus Culture encounter, Manchester, UK Ben Fitzgerald
Welcome to the family Awakening Europe
Healing on the street Todd White

Ф И Л Ь М Ы :
Finger of God, Furious Love, Father of lights, Holy Ghost, Holy Ghost Reborn

Prieka Vēsts

www.priekavests.lv
info@priekavests.lv
Bērzaunes iela 6, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039, Latvia

GoodNews

www.goodnews.lv
info@goodnews.lv
Ūnijas iela 99, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Латвия

Dzīvības Avots

www.dzivibasavots.lv
info@dzivibasavots.lv
Ūnijas iela 99, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvia

New Generation Rīga

www.ng.lv
newgen@mailbox.riga.lv
Irlavas iela 7, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1046, Latvia

Word of Truth Rīga
(Patiesības vārds)

www.lvdc.lv
office@wordoftruth.lv
Ģertrūdes iela 72 Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1009 Latvia

Kristus Pasaulei

www.marcisjencitis.lv
Braslas iela 29A; Braslas centrs, Rīga, LV-1084, Latvia